Exoten

Exoten zijn planten, dieren of andere organismes die van nature niet voorkomen in Nederland en schadelijk kunnen zijn voor de natuur. Deze exoten kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat inheemse planten en dieren gedeeltelijk of zelfs geheel verdwijnen. Sommige invasieve exoten kunnen daarnaast gezondheidsproblemen of economische schade veroorzaken.  

Voor de bestrijding van exoten zijn wereldwijd afspraken gemaakt. In landen van de Europese Unie (EU) geldt de Europese exotenverordening, waarin planten en dieren staan die schade toebrengen aan de natuur. Onderdeel van de Europese exotenverordening is de Unielijst van invasieve exoten. 

De provincies zijn verantwoordelijk voor de aanpak van de invasieve exoten die op de Unielijst staan (zie bijlage 10 van de Regeling natuurbescherming). Uitgezonderd zijn een aantal soorten waarvoor het ministerie van LNV verantwoordelijk is. 

De FBE Noord-Holland faciliteert de uitvoering van twee opdrachten die door de Provincie Noord-Holland zijn uitgegeven.  Dit zijn de bestrijding van de Nijlgans en de Rosse Stekelstaart. De FBE Noord-Holland faciliteert de uitvoering door het beschikbaar stellen van de opdracht en een registratiesysteem (FaunaSpot), zodat de uitvoerders de gedode dieren kunnen registreren. Het aantal gedode dieren wordt op WBE-niveau gerapporteerd in het jaarverslag.  

Link Europese exotenverordening 

Link Unielijst van invasieve exoten 

Link opdracht Nijlgans  

Link opdracht Rosse Stekelstaart 

Plaagdieren

De bruine rat komt overal in Noord-Holland voor, zowel in steden als in landelijk gebied. Ze profiteren van de aanwezigheid van de mens eten vrijwel alles. Ratten kunnen zwemmen, klimmen en springen en zijn zeer slim. Daardoor zijn ze lastig te bestrijden. Ze kunnen voor veel overlast zorgen en vormen een gevaar voor de volksgezondheid. De rat is daarom aangewezen als plaagdier. Dat betekent dat ratten gevangen en gedood mogen worden. Alleen niet door iedereen met alle middelen.  

Per 2017 mag rattengif vrijwel niet meer gebruikt worden. Door onjuist gebruik van rodenticiden (rattengif) zijn in de laatste decennia ratten minder gevoelig en zelfs resistent geworden tegen de biociden die ingezet werden ter bestrijding van ratten. Ook is onderzoek gedaan m.b.t. doorvergiftiging naar andere dieren zoals vogels, katten en honden. 

De mogelijkheden voor rattenbestrijding zijn hierdoor beperkt tot het doden met het geweer. Hierdoor ontstond een toename aan individuele ontheffingen. Op verzoek van de Provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noord-Holland heeft de FBE Noord-Holland een ontheffing aangevraagd. Hierdoor is er een eenduidig uitvoeringsbeleid en wordt data op een systematische wijze verzameld.  

In de faunakalender staat hoe het beheer van de rat in Noord-Holland kan worden wordt uitgevoerd. Deze vindt u hier.