Data

Data zijn de basis voor de onderbouwing van faunabeheerplannen en het verantwoorden van het gebruik van ontheffingen, vrijstellingen en opdrachten. Data geven inzicht of er een maatschappelijk belang in het geding is, of ingrijpen wenselijk is en of nog wordt voldaan aan de wettelijke vereisten ten aanzien van de staat van instandhouding. Tevens geven de verschillende datastromen inzicht in de effectiviteit van het ingezette beheer en kan dat, wanneer nodig, worden aangepast dan wel uitgebreid. Bij het opstellen van faunabeheerplannen maken wij gebruik van data die zijn verzameld onder coördinatie van de FBE Noord-Holland, en data van derden (zoals SOVON Vogelonderzoek Nederland en het Netwerk Ecologische Monitoring).

Afschotdata

Vanuit de Wet natuurbescherming heeft de FBE een wettelijke taak in het verzamelen en verwerken van afschotdata. Naar aanleiding van de Evaluatie ganzenbeheerplan 2015- 2020 Noord-Holland en signalen uit AEWA verband is de FBE Noord-Holland het proces van registreren en de dataset met beheerdata (afschotgegevens) van ganzen nagegaan. Daarnaast heeft de FBE Noord-Holland verkend welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd ter voorkoming van onjuistheden die kunnen leiden tot een over- of onderschatting van het aantal geschoten ganzen. Een ruwe analyse van de dataset heeft inzichtelijk gemaakt wat mogelijke foutenbronnen kunnen zijn en geeft een indicatie van de impact daarvan. Daarnaast heeft de FBE Noord-Holland gesprekken gevoerd met jachtaktehouders om een beeld te krijgen van waar zij in de praktijk tegenaan lopen bij het registreren van afschot en preventieve of verjaagacties. Aan de hand van de bevindingen zijn verbetervoorstellen gedaan.

Link: rapportage analyse afschotdata

Faunaspot

Met de ontwikkeling van FaunaSpot heeft de FBE Noord-Holland in 2022 een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de dataverzameling. FaunaSpot is een mobiele registratieapp voor iedereen die bijdraagt aan faunabeheer in Noord-Holland. Met deze app kun je preventieve maatregelen, verjaging, afschot of nestbehandeling snel en makkelijk registreren. Met het bijbehorende dashboard kun je registraties terugzien, dataselecties maken en downloaden. 

Doordat de registraties in FaunaSpot automatisch aan een locatie worden gekoppeld en bij afschot voorzien worden van een foto, kunnen deze registraties worden gevalideerd. Anders gezegd: we kunnen met wetenschappelijke zekerheid aantonen dat de data kloppen. Daarmee voldoet FaunaSpot aan de nationale en internationale eisen. 

Met betrouwbare data kunnen wij de faunabeheerplannen en de uitvoering daarvan goed onderbouwen. Zo kunnen we veel beter het beheer laten aansluiten op wat nodig is in het veld om zo de ervaren schade te reduceren. 

Het jaar 2022 is gebruikt voor de ontwikkeling en het testen van de app door gebruikersgroepen. Ook hebben jagers en andere betrokkenen kunnen oefenen met de app, als voorbereiding op de introductie in januari 2023. Om deze oefenperiode goed te begeleiden is sterk ingezet op communicatie (zie verder), handleidingen en een helpdesk. 

Tellingen wildsoorten en vrijgestelde soorten

Bij tellingen van wilde dieren is het niet mogelijk om alle dieren te tellen. De monitoring van aantalsveranderingen in populaties is daarom afhankelijk van trendtellingen. Deze trends hebben altijd een bepaalde mate van variatie door diverse secundaire factoren. Voorbeelden van deze factoren zijn waarnemer-bias, veranderingen in het landschap, weersomstandigheden en recreatiedruk.  

Jaarlijks brengt de FBE Noord-Holland per diersoort het populatieniveau in beeld via beschikbare trendtellingen. Dit gebeurt door middel van het jaarverslag data. We maken hierbij gebruik van verschillende trendtellingen die ook door verschillende organisaties worden uitgevoerd zoals de WBE’s, SOVON en de Zoogdierenvereniging.  

Deze tellingen worden volgens vaste protocollen jaarlijks uitgevoerd in vaste telgebieden. Door ieder jaar op dezelfde wijze te tellen kan worden achterhaald of de aantallen toe- of afnemen of gelijk blijven. Daarnaast is het doel dat de data provinciaal en (inter)nationaal gebruikt kunnen worden ten behoeve van bijvoorbeeld derogatiegegevens, internationale onderzoeken (zoals de Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds) en beleidsontwikkeling.  

Link: Jaarverslag 2020 Data 

Juli-telrapportage standganzen

De aantalsontwikkeling en verspreiding van de standganzen wordt gemonitord met een telling die sinds 2008 jaarlijks op de derde zaterdag van juli wordt uitgevoerd. Resultaten van de juli-telling zijn leidend voor het toetsen van het provinciale beleid, vormen de basis voor het Faunabeheerplan Ganzen en leveren een bijdrage aan wetenschappelijke onderzoek. 

De juli-telling is een verantwoordelijkheid van de FBE Noord-Holland en wordt ondersteund door twee telcoördinatoren. De telling wordt volgens een landelijk toegepast protocol uitgevoerd door de wildbeheereenheden (WBE’s) en haar leden, in samenwerking met lokale vogelverenigingen en terreinbeherende organisaties.  

Vanaf 2019 is de FBE Noord-Holland verantwoordelijk voor het opstellen van de telrapportage. De voorafgaande jaren werd deze opgesteld door Natuurlijke Zaken (Landschap Noord-Holland) in opdracht van de Provincie Noord-Holland. In 2019 werd de rapportage in opdracht van de Faunabeheereenheid nog uitbesteed en begeleid door een extern bureau. In 2020 heeft de FBE Noord-Holland de rapportage in eigen beheer opgesteld. Vanaf dit jaar heeft de telrapportage een nieuwe vorm gekregen. De nadruk ligt nu op een korte, heldere rapportage, waarbij de aantalsontwikkeling en verspreiding van de ganzen binnen het getelde jaar centraal staan. 

Download hier de telrapportage Standganzen 2022