Jaarverslag 2022

Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE NH)

 

Voorwoord

In de eerste helft van 2022 beheerste het Corona-virus nog het leven van alledag. Het raakte de mensen rechtstreeks in hun manier van leven, een belangrijke reden waarom (bijna) iedereen geen problemen had met het besteden van miljarden euro’s belastinggeld aan steunmaatregelen om de economie overeind te houden.  

Het is mooi dat we deze crisis hebben overwonnen, maar er is meer te doen! Immers wordt de wereld al langer geconfronteerd met een bedreiging die veel ernstiger is dan het Sarsvirus: een drievoudige crisis met ingrijpende gevolgen voor het voortbestaan van mens en planeet: klimaatverandering, vervuiling en het verlies van natuur en biodiversiteit. Daarbij gaat het nu eens niet alleen om de rijkdom van het moment, de winst van bedrijven, kapitaal of kennis en capaciteiten, maar om ons natuurlijk kapitaal.  

De FBE Noord-Holland heeft het afgelopen jaar opnieuw een belangrijke bijdrage mogen leveren aan het in standhouden en bevorderen van ons natuurlijk kapitaal. Faunabeheer is met het voorkomen en bestrijden van schade een belangrijke schakel in behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit. Een gezonde biodiversiteit in samenhang met de productie van voedsel geldt als levensnoodzakelijke voorwaarde voor het voortbestaan van onze planeet en de mensen die er wonen, werken en recreëren.  

Bestuur en bureau vormen, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, een sterk team. We hebben een enorme stap voorwaarts gezet in de communicatie en het verhogen van de kwaliteit van de data waar wij verantwoordelijk voor zijn. We hebben een nieuwe website, nieuwsbrief en faunakalender gelanceerd waarmee we helder en transparant communiceren over ons maatschappelijk werk. Met de ontwikkeling en introductie van FaunaSpot hebben we een duidelijke verbetering van de kwaliteit van de afschotdata bereikt en hebben de agrariërs de mogelijkheid gekregen hun inzet om schade door wilde dieren te voorkomen vast te leggen.  

Dit is vooral dankzij de enorme inzet van de bureaumedewerkers, de medewerking van de provincie en omgevingsdienst en de grote betrokkenheid van onze bestuursleden. Het gemeenschappelijke doel, namelijk verantwoord beheer van in het wild levende dieren ten einde schade aan landbouwgewassen en natuur zo veel mogelijk te beperken, was de rode draad in elke discussie.  

In ons bestuur werken natuur, landbouw en de jacht constructief samen. De vraag is niet of beheer noodzakelijk is. Wel de vraag, hoe, waar, wanneer, hoeveel en welke soort. Die afweging gebeurt met grote zorgvuldigheid. In al onze overwegingen en besluiten spelen, naast de adviezen en bevindingen van wetenschappers en maatschappelijke organisaties, ook de praktische kennis en ervaring van agrariërs, jagers en natuurbeheerders een belangrijke rol. Als geen ander zien zij wat er dagelijks in het veld gebeurt. De medewerkers van het bureau verzamelen en valideren alle informatie voor het maken van de faunabeheerplannen. En dat hebben zij meer dan goed gedaan! 

Ondanks de kwaliteit van het werk en de zorgvuldige afweging van belangen in ons bestuur blijft faunabeheer voor veel mensen omstreden. Te vaak wordt deze vorm van beheer uitsluitend geassocieerd met het redeloos doden van dieren. Emoties lopen dan hoog op en feiten doen er minder toe. Wij blijven ons daarom inzetten om in de maatschappelijke discussie een wezenlijke bijdrage te leveren, o.a. door de feitelijke situatie rond faunabeheer in onze provincie in beeld te brengen. Maar ook door het bieden van een platform aan de verschillende, vaak tegengestelde, maatschappelijke belangen die een rol spelen in het faunabeheer. Voor alles hebben wij een wettelijke plicht, en die voeren wij zorgvuldig uit. 

Drs. Jan Pieter J. Lokker 

Voorzitter Faunabeheereenheid Nood-Holland.