Damhert

Het hoge aantal damherten in de regio Zuid-Kennemerland veroorzaakt schade aan flora en fauna door overbegrazing en vertrapping, en bedreigt daarmee de Natura2000-instandhoudingsdoelen. Ook leidt de hoge populatiedichtheid jaarlijks tot meerdere aanrijdingen in het verkeer. Om deze schade te beperken en dierenleed te voorkomen is een beheerplan opgesteld waarin een samenhangend pakket aan maatregelen is beschreven. Reductie van de populatie is daarin een belangrijk onderdeel. 

Op 26 juni 2020 heeft het bestuur het Faunabeheerplan Damherten duingebieden Noord- en Zuid-Holland 2020-2026 vastgesteld en is dit ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Op 9 maart 2021 heeft zij het plan goedgekeurd.  

Op basis van dit Faunabeheerplan is de onderbouwing voor een ontheffingsaanvraag geschreven en zijn de ontheffingen voor zowel buiten als binnen het leefgebied aangevraagd. Op 13 oktober 2021 zijn beide ontheffingen verleend.  

Ook in 2022 hebben tellingen plaatsgevonden en op basis daarvan is een tel- en beheerrapportage uitgebracht. 

Download hier het Faunabeheerplan Damherten 2020-2026 

Link: Telrapportage Damherten 2021-2022 (fbenoordholland.nl)  

Ree

Het gaat goed met de omvang van de populatie en de verspreiding van reeën in Nederland. In Noord-Holland zijn 3 belangrijke leefgebieden te onderscheiden: Het Gooi, Zuid-Kennemerland en de Wieringermeer. In de duinen van Noord-Kennemerland worden ook steeds vaker reeën waargenomen. Het hoge en nog steeds stijgende aantal reeën leidt ook tot een toenemend aantal conflicten. In Noord-Holland gaat het daarbij vooral om aanrijdingen, met schade en leed van mens en dier tot gevolg. 

In 2021 heeft de FBE Noord-Holland een faunabeheerplan voor de ree vastgesteld. Met dit beheerplan is een overzicht geleverd van het vóórkomen en de ontwikkeling van populaties reeën in Noord-Holland en de daarmee gepaard gaande schade. Een breed scala aan vooral preventieve maatregelen wordt besproken en per regio worden voorstellen gedaan voor de meest voor de hand liggende oplossingsrichting. Er lijken vooral nog mogelijkheden te zijn voor preventieve, niet-dodelijke maatregelen. De bedoeling is dat terreinbeheerders en wegbeheerders met dit plan hun beleids- en beheerkeuzes kunnen maken met betrekking tot reeën en de daarmee samenhangende risico’s op schade. 

In dit faunabeheerplan wordt geen afschot voorgesteld. Het plan is vastgesteld door het bestuur van de FBE Noord-Holland. Het faunabeheerplan ree vindt u hier

Valwild

Wanneer een dier wordt aangereden is er sprake van valwild. De wegbeheerder is dan verantwoordelijk voor de afhandeling. Het dier wordt dan opgespoord en, wanneer het niet meer gered kan worden, gedood om verder lijden te voorkomen. De Provincie Noord-Holland heeft de afhandeling van valwild belegd bij Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN). De rol van de FBE Noord-Holland is het jaarlijks rapporteren van de registraties die SWN bijhoudt in het jaarverslag.   

Naar aanleiding van signalen uit het veld heeft de FBE Noord-Holland de Provincie Noord-Holland geadviseerd over verbeteringen in het proces van afhandelen van valwild.