Bestuur

Het bestuur van de FBE Noord-Holland bestaat in 2022 naast de onafhankelijke voorzitter en een secretaris uit zes personen uit de volgende geledingen: 

  • A. Hooijer namens de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord, afdeling Noord-Holland; 
  • R. Benoist namens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer en de Wildbeheereenheden; 
  • R. Tienkamp namens Staatsbosbeheer; 
  • M. de Jong namens Stichting Landschap Noord-Holland, Vereniging Natuurmonumenten, Waternet, Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Stichting Goois Natuurreservaat; 
  • S.F. Griessen namens Hollands Particulier Grondbezit tot en met 23 november 2022 en de heer A. van Gelderen vanaf 24 november 2022; 
  • K.W. Jonker namens de Agrarische Collectieven Noord-Holland. 

Het bestuur van de FBE Noord-Holland heeft in 2022 zesmaal vergaderd.

Organisatie

Gekwalificeerd personeel is de succesfactor voor het werk van de Faunabeheereenheid. Het vereist dat medewerkers goede kennis van het netwerk hebben, vakinhoudelijke expertise hebben en over de juiste competenties bezitten om dit te organiseren, aan te sturen en resultaten en adviezen van experts op waarde te kunnen beoordelen en te verwerken. De specialisatie faunabeheer is een mengeling van verschillende disciplines en er is momenteel geen specifieke opleiding of cursus voor. Daarnaast zijn de medewerkers kwetsbaar, gezien het speelveld waarin ze zich bevinden. Dossiers zijn vaak bestuurlijk gevoelig, emotioneel geladen en kennen flinke piekmomenten met grote werkdruk. Het vereist van medewerkers naast vakkennis competenties als bestuurlijke sensitiviteit, inzicht in belangen, strategisch vermogen om daarin te opereren, en vaardigheden als netwerker en verbinder. Dat maakt dat dé medewerker FBE op de arbeidsmarkt doorgaans niet voorhanden is en zelf moet worden opgeleid. 

De introductie van FaunaSpot heeft afgelopen jaar voor veel extra werk gezorgd, en betrokken medewerkers hebben dat professioneel en met veel toewijding opgepakt, ook in de avonduren. 

Marktconforme arbeidsvoorwaarden 

De FBE Noord-Holland investeert in het aantrekken en behouden van goede medewerkers door marktconforme salarissen, training, scholing en goede bureaufaciliteiten te bieden. In 2022 heeft dit ertoe geleid dat er, op advies van Berenschot, aanpassingen zijn gedaan zijn in de arbeidsvoorwaarden, zoals het verlagen van het fulltime dienstverband van 40 naar 36 uur, het introduceren van een 13de maand en het aansluiten bij de CAO van de Provincies als het gaat om resultaten van CAO onderhandelingen op het aspect salaris.  

Privacywetgeving 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Europese privacywet. Deze wet geeft organisaties meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig met (digitale) persoonsgegevens om te gaan. Met de ontwikkeling van FaunaSpot kwam er een nieuwe datastroom bij. In aanvulling op de organisatie-analyse en de training in 2021 is het personeel daarom ‘on the job’ getraind door een externe privacydeskundige.